top of page

Privacy verklaring

NVM-logo-rgb.png

MLB, voor de gezonde mond

Mondhygiënist Linda Blommaart

Door het inschrijven in de praktijk MLB voor de gezonde mond, Mondhygiënist Linda Blommaart gaat u akkoord met de AVG-privacyverklaring zoals hieronder weergegeven.

1. Algemene overwegingen 

MLB voor de gezonde mond, Mondhygiënist Linda Blommaart hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we u op transparante wijze informeren over hoe binnen de praktijkvoering wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming wordt gewaarborgd.

MLB voor de gezonde mond, Mondhygiënist Linda Blommaart handelt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens conform de daartoe geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hetgeen in ieder geval betekent dat wij:

 • persoonsgegevens verwerken conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en de daarvoor benodigde persoonsgegevens worden in deze privacyverklaring onder punt 2 genoemd. 

 • alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • passende (technische en/of organisatorische) maatregelen hebben genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen, zie punt 6 van deze privacy verklaring.

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan de praktijk zijn verstrekt (bijv: factoringmaatschappij), dan wel voortvloeit uit een wettelijke verplichting. 

 • op de hoogte zijn van de rechten van patiënten omtrent persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst en de bedrijfsvoering van de praktijk, deze respecteren en patiënten hierover informeren. 

 

MLB voor de gezonde mond, Mondhygiënist Linda Blommaart is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van patiënten. Linda Blommaart belast met privacybeleid is voor patiënten de contactpersoon ingeval van vragen en of verzoeken rondom persoonsgegevens. 

Contactpersoon:
Naam contactpersoon praktijk: Mondhygiënist Linda Blommaart
Praktijkadres: De Regenboog 50
Postcode: 1747 GW
Plaats: Tuitjenhorn
Emailadres: info@mondhygienist-lindablommaart.nl

Telefoonnummer: 06 - 41829916

 

2. Doeleinden en (bijzondere) persoonsgegevens

 

MLB voor de gezonde mond, Mondhygiënist Linda Blommaart verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van behandelovereenkomsten met u als patiënt en het uitvoeren van behandelingen binnen die behandelrelatie, waaronder ook begrepen het declareren bij zorgverzekeraars, eventueel via factoringmaatschappijen.

 • Het versturen van nieuwsbrieven aan de bij de praktijk ingeschreven patiënten. 

 • In geval de praktijk deelneemt aan onderzoeken binnen het project Peilstations, worden gegevens verstrekt aan de beroepsvereniging NVM-mondhygiënisten. 

 • Op grond van de Wkkgz dient elke praktijk een Veilig Incident Melden systeem te hebben, waarbij incidenten door medewerkers worden gemeld, zodat kwaliteit van zorg kan worden verbeterd en gewaarborgd. Dit vindt op anonieme basis plaats, tenzij zich risico’s voor u als patiënt hebben voorgedaan. In dit geval wordt de patiënt hierover ingelicht.

 

Voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst moet de praktijk over de volgende (bijzondere) persoonsgegevens beschikken:

Persoonsgegevens

NAW gegevens

Medische gegevens medicatiegebruik

Telefoonnummer 

Medische gegevens gezondheid 

E-mailadres 

BSN nummer

Geslacht 

Burgerlijke staat 

Verzekeringsgegevens 

Bijzondere persoonsgegevens

Medische gegevens medicatiegebruik

Medische gegevens gezondheid 

BSN nummer

Hierbij is van belang dat indien de toestemming tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals BSN nummer en medische (patiënt)gegevens voor deze patiënten niet wordt verleend, de behandelovereenkomst niet tot stand kan komen en patiënten derhalve niet als patiënt kunnen worden ingeschreven in de praktijk. Het BSN nummer is nodig om de patiënt te kunnen identificeren en te kunnen corresponderen met onder meer verzekeraars. Het inlichten van de zorgverlener over medische geschiedenis is een wettelijke verplichting. Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en daarop aansluitende juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd. 

Persoonsgegevens van minderjarige en wilsonbekwame patiënten

Patiënten kunnen zich zelfstandig inschrijven vanaf 18 jaar. Tot 18 jaar verwerkt MLB voor de gezonde mond, Mondhygiënist Linda Blommaart alleen persoonsgegevens na schriftelijke toestemming van de ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Ook voor wilsonbekwame patiënten geldt dat wij alleen persoonsgegevens verwerken na schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij is van belang dat indien de toestemming tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals BSN nummer en medische (patiënt)gegevens voor deze patiënten niet wordt verleend, de behandelovereenkomst niet tot stand kan komen en patiënten derhalve niet als patiënt kunnen worden ingeschreven in de praktijk. Het BSN-nummer is nodig om de patiënt te kunnen identificeren en te kunnen corresponderen met onder meer verzekeraars. Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en daarop aansluitende juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd. 

3. Verstrekking persoonsgegevens aan andere partijen

Alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden, worden gegevens aan andere partijen verstrek:

 • softwareleverancier patiëntenadministratie

 • websitebouwer 

 • factoringmaatschappij

 • Vecozo

 • Uw tandarts

 • Uw huisarts

 • Uw specialist

In de verwerkers-overeenkomsten zijn afspraken gemaakt om de bescherming van de persoonsgegevens van u als patiënt te waarborgen. 

 

MLB voor de gezonde mond, Mondhygiënist Linda Blommaart verstrekt geen persoonsgegevens aan anderen partijen, tenzij de praktijk hiertoe wettelijk verplicht is (bijv. opvragen persoonsgegevens in het kader van een politieonderzoek). Daarnaast worden geen persoonsgegevens aan andere partijen buiten de EU verstrekt. 

Buiten de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven aangegeven en waarvoor derhalve een grondslag aanwezig is, verwerkt MLB voor de gezonde mond, Mondhygiënist Linda Blommaart alleen persoonsgegevens indien hiervoor door de patiënt toestemming is gegeven. 

 

4. Bewaartermijn

MLB voor de gezonde mond, Mondhygiënist Linda Blommaart bewaart patiëntendossiers gedurende de tijd dat de patiënt is ingeschreven in de praktijk en na uitschrijving conform art. 7: 454 BW (Wgbo) nog gedurende 15 jaar. Een patiënt heeft het recht te verzoeken om vernietiging van het dossier. MLB voor de gezonde mond, Mondhygiënist Linda Blommaart vernietigt het dossier binnen drie maanden na het verzoek, tenzij vernietiging niet in het belang is van de patiënt, of bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan patiënt (bv volksgezondheid of in geval van gerechtelijke procedure).

Andere persoonsgegevens ten behoeve van de praktijkvoering, zoals NAW-gegevens ten behoeve van de verzending van nieuwsbrieven en het klantenbestand, worden bewaard gedurende uw inschrijving als patiënt in de praktijk. 

 

5. Beveiliging van persoonsgegevens

MLB voor de gezonde mond, Mondhygiënist Linda Blommaart heeft de volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies:

 • MLB voor de gezonde mond, Mondhygiënist Linda Blommaart werkt met een patiënten softwaresysteem, waarmee een bewerkersovereenkomst is gesloten en afspraken zijn gemaakt over veilig aansluiten of installeren van applicaties/programma’s. 

 • De software is alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd en geschoold personeel. 

 • De software/systemen zijn beveiligd met inlogcodering en autorisaties. Privacy van persoonsgegevens is gewaarborgd. 

 • De systemen waarmee wordt gewerkt, zijn doorlopend beschikbaar en actueel. 

 • Patiëntendossiers zijn altijd zo actueel mogelijk.  

 • Bij mobiel inloggen, dan wel werken vanuit huis wordt veilig gewerkt. 

 • Binnen het patiëntensysteem zijn alle patiëntgegevens gekoppeld aan BSN.

 • Er is een goede afweer tegen virussen, spam en andere gevaren van buitenaf.

 • Niet actuele patiëntgegevens worden conform de wet 15 jaar bewaard, tenzij op verzoek van u als patiënt vernietiging heeft plaatsgevonden. 

 • Medewerkers van MLB voor de gezonde mond, Mondhygiënist Linda Blommaart hanteren een clean desk en clean screen policy. Systemen worden uitgezet bij verlaten van de werkplek. Systemen worden versleuteld en zijn zo nodig geautoriseerd. 

 • Uitwisseling van informatie, communicatie tussen collega’s vindt altijd veilig plaats. E-mailverkeer tussen collega’s en tussen de praktijk en patiënten is beveiligd. 

 • MLB voor de gezonde mond, Mondhygiënist Linda Blommaart werkt conform het NVM Protocol meldplicht datalekken. 

 • Waarborgen van privacy van de persoonsgegevens binnen de praktijk is een regelmatig terugkerend agendapunt tijdens werkoverleg. 

 • Medewerkers van MLB voor de gezonde mond, Mondhygiënist Linda Blommaart hebben kennis van de rechten van de patiënt, werken met het NVM document veelgestelde vragen privacy en “patiëntenrechten”

  6. Rechten van u als patiënt ten aanzien van verwerkte persoonsgegevens

   

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw patiëntendossier. Daarnaast hebt u recht op rectificatie en vernietiging van uw persoonsgegevens en in beginsel recht op vernietiging van het patiëntendossier. Hiervoor vragen wij u wel om uzelf te legitimeren.

Ten aanzien van uw recht op vernietiging van uw patiëntendossier is van belang dat voortzetting van de behandelovereenkomst dan wellicht onmogelijk is omdat gebrek aan medische informatie een kwalitatief goede diagnose en kwalitatief goede behandeling in de weg staat, waarbij de veiligheid van u als patiënt niet kan worden gegarandeerd.

U hebt tot slot het recht uw gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of een andere partij. Ook hiervoor vragen wij u om uzelf te legitimeren.

 

7. Vragen, opmerkingen of klachten?

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, of niet tevreden zijn over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met MLB voor de gezonde mond, Mondhygiënist Linda Blommaart probeert samen met u tot een oplossing te komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. 

bottom of page